Licentievoorwaarden voor het gebruik van reclamemateriaal

Dit document beschrijft de licentieovereenkomst tussen u (hierna te noemen "Licentiehouder") en EGYM GmbH, Einsteinstraße 172, 81677 München (hierna te noemen "EGYM") in verband met de aankoop door de Licentiehouder van producten in de vorm van promotiemateriaal van EGYM op [...] (hierna te noemen "Producten"). Door de aankoop en het downloaden van de Producten stemt de Licentiehouder ermee in de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven.

1. Verlening van gebruiksrechten

1.1 Met de aankoop van het product verleent EGYM de Licentiehouder een niet-exclusief, eenvoudig, in tijd en ruimte onbeperkt gebruiksrecht om het product te gebruiken om:

- in de studio reclame maken voor het merk EGYM en aanverwante goederen en diensten,

- de studio met goederen en diensten van het merk EGYM te promoten via verschillende soorten media, met name maar niet uitsluitend via internet, sociale media, presentaties, pers

- te reproduceren, te verspreiden, op te slaan in databanken en openbaar toegankelijk te maken.

1.2 EGYM zal het product naar eigen keuze in elektronische vorm per e-mail aan de Licentiehouder overhandigen of als download via het internet [...] in verschillende dataformaten aan de Licentiehouder ter beschikking stellen.

1.3 Het is de Licentiehouder niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of anderszins te veranderen.

1.4 De Licentiehouder kan het product alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van EGYM aan derden doorgeven, tenzij het doorgeven aantoonbaar absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de reclameactiviteiten van de Licentiehouder.

1.5 Elke andere vorm van gebruik van het product is niet toegestaan en vereist specifieke toestemming van EGYM. Een recht om een sublicentie te verlenen bestaat niet.

1.6 De Licentiehouder moet zich houden aan de specificaties van EGYM voor het gebruik van de Inhoud wat betreft technische voorwaarden en ontwerpvoorwaarden.

1.7 De Licentiehouder is verplicht om op verzoek van EGYM bekend te maken in welke media het product wordt en is gebruikt. EGYM moet voorzien worden van kopieën wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang.   

2. Slotbepalingen

2.1 Op deze Overeenkomst en alle geschillen die uit of in verband met deze Overeenkomst ontstaan, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en/of een bepaling inzake conflictenrecht zijn niet van toepassing.

2.2 Indien een bepaling van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Hetzelfde geldt indien na het sluiten van de overeenkomst een leemte ontstaat die moet worden opgevuld. De partijen vervangen de ongeldige bepaling of de leemte die moet worden opgevuld door een geldige bepaling die de juridische en economische inhoud van de ongeldige bepaling en de algemene inhoud van de overeenkomst het best weerspiegelt.

2.3 Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de plaats van jurisdictie de maatschappelijke zetel van EGYM.

2.4 Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen en aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd. E-mails zijn voldoende voor de schriftelijke vorm.

Vanaf: 1 december 2021