Voorwaarden

I. Algemene bepalingen

1. Toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden regelen het gebruik van de verschillende diensten en toepassingen van EGYM GmbH, Einsteinstr. 172, 81677 München, Duitsland (hierna "EGYM" of "Wij") voor natuurlijke personen (hierna "Gebruiker" of "U"):

  • EGYM Website(s) (beschikbaar op www.egym.com)
  • EGYM Trainingsapparatuur (trainingsapparatuur in een fitnesscentrum, bijv. een sportschool of een fysiotherapeutische praktijk), alsmede kracht- en cardiotoestellen van andere fabrikanten die de EGYM-trainingssoftware gebruiken.
  • EGYM Fitness App (eindgebruiker applicatie voor smartphone, beschikbaar voor iOS (Apple) en Android (Google))
  • EGYM Branded Member App (eindgebruiker applicatie voor uw fitnesscentrum*, beschikbaar voor iOS (Apple) en Android (Google))
  • EGYM Gym Finder (platform voor de identificatie van een geschikt fitnesscentrum voor eindgebruikers)
  • EGYM Trainer App (begeleidingstoepassing voor fitnesscentra* en personal trainer voor de iPad)

 

2. Omvang van de dienst

2.1 EGYM stelt gebruikers in staat om de contractuele EGYM-diensten zelf te gebruiken (in het geval van de EGYM-website of apps) of in de met EGYM overeengekomen fitnessfaciliteit wanneer het sluiten van de overeenkomst voltooid is (in het geval van EGYM-krachttoestellen).

2.2 Als de gebruiker gratis diensten gebruikt, kan EGYM de omvang van de diensten naar eigen goeddunken wijzigen, uitbreiden of beperken.

2.3 EGYM is niet verplicht om een back-up van gegevens te maken voor de gebruiker gedurende de contractperiode of om de training of andere gegevens na afloop van het contract op te slaan of te archiveren. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een zodanige back-up van zijn gegevens dat deze met een redelijke inspanning kunnen worden hersteld.

 

3. EGYM Gebruikersaccount en lidmaatschap, contractperiode/beëindiging

3.1 Om zich te registreren heeft de gebruiker een geldig e-mailadres nodig en, voor het gebruik van de EGYM apps en website, een zelf gekozen wachtwoord. Voor het gebruik van de apparatuur heeft de gebruiker een gepersonaliseerde RFID-chip nodig, meestal verstrekt door de fitnessfaciliteit. De registratie gebeurt door activering van het gebruikersprofiel door EGYM. De contractuele relatie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.2 Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe juiste en volledige informatie te verstrekken en deze tijdens de duur van het contract up-to-date te houden.

3.3 De gebruiker moet onbeperkt handelingsbekwaam zijn of handelen met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

3.4 Het gratis EGYM-lidmaatschap en het EGYM-gebruikersprofiel kunnen ten allen tijde zonder schriftelijke kennisgeving (bijv. brief, fax, e-mail) worden beëindigd. Bovendien kan de gebruiker zijn EGYM-account verwijderen via de instellingen op de EGYM-website.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 EGYM is alleen aansprakelijk voor schade aan de gebruiker binnen het kader van de overeenkomst, (1) die EGYM of zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt, (2) met letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die te wijten zijn aan een plichtsverzuim van EGYM of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, (3) in gevallen van aansprakelijkheid volgens de Productaansprakelijkheidswet, uit de aanname van een garantie of door een bedrieglijke voorstelling van zaken en (4) die zijn ontstaan door de schending van een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale verplichting).

4.2 In de gevallen (1), (2) en (3) van bovenstaande paragraaf is de aansprakelijkheid van EGYM onbeperkt. Voor het overige is de aanspraak op schadevergoeding beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.

4.3 In andere dan de in paragraaf 1 genoemde gevallen en niettegenstaande de volgende paragraaf, is de aansprakelijkheid van EGYM uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.

4.4 De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle organen, werknemers en plaatsvervangers van EGYM. Zij veranderen niets aan de wettelijke bewijslast.

4.5 Indien de gebruiker wordt begeleid door een personal trainer met behulp van de EGYM Trainer App, d.w.z. indien er trainingsplannen en instructies aan de gebruiker worden gegeven, is EGYM niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het volgen van deze plannen en instructies.

 

5. Buitengewone beëindiging / Verboden gedrag

5.1 Het wettelijke recht op buitengewone opzegging wegens een gewichtige reden blijft onaangetast.

5.2 Een belangrijke reden voor buitengewone beëindiging kan in het bijzonder bestaan in het geval van de volgende ongeoorloofde handelingen van de gebruiker: publicatie van inhoud met beledigende, aanstootgevende of illegale inhoud, voornamelijk als commentaar; intimidatie van andere gebruikers; publicatie van illegale inhoud (bijv. profielfoto's die inbreuk maken op auteursrechten of persoonlijke rechten van derden of wettelijke bepalingen); aanwezigheid onder een valse identiteit, valse verklaringen; verstrekken van toegangs-ID's of wachtwoorden of het gebruik van toegangs-ID's of wachtwoorden van derden; technische manipulaties; kopiëren van software of hardware.

5.3 De gebruiker heeft ook recht op buitengewone opzegging als trainen op EGYM-toestellen niet meer mogelijk is in de met EGYM overeengekomen fitnessfaciliteit, bijv. mocht een fitnessfaciliteit de trainingsapparatuur veranderen.

 

6. Verantwoordelijkheid, garantie, geen medisch advies/diensten

6.1 EGYM garandeert geen specifieke trainingsdoelstellingen of resultaten die door het gebruik van de EGYM-diensten kunnen worden bereikt, noch de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de via de EGYM-diensten beschikbare informatie.

6.2 De EGYM diensten ondersteunen de gezondheid, fitness en wellness van de gebruiker door het gebruik van de functionaliteiten van de EGYM Power apparatuur en EGYM Fitness App en Branded Member App (inclusief training- en oefengerelateerde informatie/begeleiding), maar geven geen medisch advies of diagnoses, mogen niet als zodanig worden geïnterpreteerd en vervangen geen medisch advies.

 

7. Privacy van gegevens

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van EGYM-diensten en -toepassingen vindt u in het EGYM Data Privacy Policy (https://www.egym.com/privacy).

II. Bijzondere bepalingen voor individuele diensten en aanbiedingen

1. EGYM-website

EGYM kan de gebruiker in staat stellen zijn profiel (inclusief gerelateerde gegevens zoals, in het bijzonder, trainingsresultaten) toegankelijk te maken en commentaar beschikbaar voor andere gebruikers van EGYM. In het bijzonder kan de gebruiker deze profielgegevens beschikbaar stellen aan een gebruiker met de status van personal trainer, indien deze hem begeleidt voor training. EGYM is geen directe partij in de rechtsverhouding tussen dergelijke gebruikers en neemt in dit verband geen verplichtingen of aansprakelijkheid op zich. De regeling van de rechtsverhouding tussen gebruikers, met name met een personal trainer, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken gebruikers. Niettemin zijn alle gebruikers verplicht hun verplichtingen jegens EGYM volgens deze Algemene Voorwaarden na te komen.

 

2. EGYM Trainingsapparatuur

EGYM Power apparatuur wordt verschaft door de betreffende fitnessfaciliteit. EGYM is tegenover de gebruiker in verband met de EGYM gebruikersaccount alleen verantwoordelijk volgens de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden en volgens de wettelijke productaansprakelijkheid.

 

3. EGYM Apps (EGYM Fitness App en EGYM Branded Member App)

3.1 De noodzakelijke technische vereisten, bijv. vereiste opslagruimte op uw mobiele eindapparaat en vereiste softwareversie, staan vermeld in de beschrijving van de app die in de App Store beschikbaar is. Een andere vereiste voor installatie en gebruik op het mobiele apparaat van de gebruiker is een actueel en geldig gebruikersaccount voor de desbetreffende App Store en een internetverbinding. De contractuele relatie van de gebruiker met betrekking tot zijn App Store gebruikersaccount wordt uitsluitend beheerst door de overeenkomsten tussen de gebruiker en de respectieve App Store.

3.2 De installatie en het gebruik van de app vereist regelmatige gegevensoverdracht van het mobiele apparaat van de gebruiker. De omvang en frequentie van de gegevensoverdracht hangen onder andere af van het type en de omvang van uw gebruik van de app. De verbindingskosten voor de gegevensoverdracht zijn voor rekening van de gebruiker volgens het contract met zijn internetprovider.

3.3 EGYM kan de app te allen tijde verder ontwikkelen, de functionaliteit ervan uitbreiden of wijzigen en updates voor de app uitbrengen, maar is hiertoe niet contractueel verplicht. Eventuele updates zullen aan de gebruiker worden getoond in de app of via de functionaliteiten van de respectievelijke App Store.

3.4 Door het downloaden en installeren van de app ontvangt de gebruiker een persoonlijke, eenvoudige en niet-overdraagbare licentie om de app op het mobiele apparaat te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

3.5 Het gebruik van de EGYM apps is uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

 

4. EGYM Fitness-Finder.com

4.1 fitness-finder.com is een online platform voor het zoeken en vergelijken van fitnessfaciliteiten, waarop reclameaanbiedingen in de vorm van vouchers voor verschillende fitnessfaciliteiten (hierna "sportscholen" genoemd) worden aangeboden. Deze reclameaanbiedingen omvatten met name vouchers voor gratis proeftrainingen en lidmaatschappen met korting. De aanbiedingen op fitness-finder.com verwijzen altijd naar individuele specifieke sportscholen, waarvan de naam en de locatie in de aanbieding worden vermeld.

4.2 De diensten van het portaal fitness-finder.com worden in overeenstemming met § 13 Duits Burgerlijk Wetboek uitsluitend aan consumenten aangeboden.

4.3 Indien de gebruiker heeft gekozen voor het aanbod van een sportschool en zich heeft geregistreerd op fitness-finder.com, wordt de voucher van de sportschool per e-mail naar de gebruiker verstuurd.

4.4 De gebruiker kan de voucher inwisselen binnen een op de voucher vermelde termijn. Als de voucher door de gebruiker wordt verloren zonder dat fitness-finder.com hiervoor verantwoordelijk is, heeft de gebruiker geen recht op een vervangende voucher. Een meervoudige inwisseling van vouchers is niet mogelijk. De gebruiker is niet verplicht toegezonden vouchers in te wisselen of een contractuele relatie met de sportschool aan te gaan.

4.5 Fitness-finder.com treedt op als pure bemiddelaar. Tussen de gebruiker en fitness-finder.com bestaat geen contract voor een lidmaatschap of enige andere dienst van de sportschool. Het gebruik van de sportschool, inclusief het regelen van proeftrainingen en kortingen op lidmaatschappen, maakt uitsluitend deel uit van de contractuele relatie tussen de gebruiker en de sportschool. De mogelijkheid om de vouchers in te wisselen is de verantwoordelijkheid van de respectieve sportschool, fitness-finder.com is daarom niet aansprakelijk voor ontbrekende of onvoldoende mogelijkheden voor het inwisselen van vouchers, waarvoor EGYM niet verantwoordelijk is.

4.6 De reclame-inhoud van de aanbiedingen op fitness-finder.com zijn gemaakt door de sportscholen. Dit geldt in het bijzonder voor foto's en informatie over de locatie, grootte, kenmerken en conditie van de sportscholen. Fitness-finder.com staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de advertentie uitingen van de sportscholen.

4.7 Het is de gebruiker verboden de mogelijkheid om vouchers te bestellen te misbruiken voor commerciële doeleinden. De vouchers zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Elke verkoop of commerciële exploitatie is verboden. Het is de gebruiker verboden meerdere vouchers te bestellen via fitness-finder.com om een economisch voordeel te verkrijgen dat verder gaat dan een contractuele proeftraining of een lidmaatschap met korting. Er is sprake van een onregelmatige aankoop van vouchers als er binnen twee maanden meer dan drie vouchers in dezelfde regio worden gekocht.

 

5. EGYM Trainer App

5.1 Het aanbod van de EGYM Trainer App is uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen die zijn opgeleid en gekwalificeerd als fitnesstrainer en die behoefte hebben aan het gebruik van de Trainer App. Voor het gebruik van de EGYM Trainer App is een iPad met internetverbinding vereist. Voor een stabiel en foutloos gebruik van de app raden wij u aan altijd de laatste versie van de app te installeren en regelmatig te updaten.

5.2 Een EGYM gebruikersaccount is vereist om zich als Personal Trainer te registreren. Dezelfde inloggegevens worden ingevoerd in de respectievelijke invoervelden van de Trainer App. Als de app wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of door een fitnessfaciliteit, moet deze door EGYM worden geactiveerd. Neem in dat geval contact op met [email protected].

5.3 Een inschrijving met de status "Personal Trainer" kan afhankelijk worden gemaakt van een speciale bevestiging van de status door EGYM. Hierop bestaat geen recht. In het bijzonder behoudt EGYM zich het recht voor de registratie als Personal Trainer afhankelijk te stellen van het bewijs van kwalificaties en betrouwbaarheid. EGYM is geen partij bij enig contract tussen de gebruiker en zijn Personal Trainer. EGYM neemt geen enkele verplichting op zich met betrekking tot dit contract, waarvan de totstandkoming en uitvoering uitsluitend tussen de gebruiker en de Personal Trainer geschiedt.

III. Slotbepalingen

1. Onder voorbehoud van wijzigingen

1.1 Met uw toestemming of als uw toestemming geacht wordt te zijn gegeven in overeenstemming met de volgende paragraaf, kunnen we de Gebruiksvoorwaarden wijzigen (bijv. bij de introductie van nieuwe functionaliteiten of nieuwe EGYM-producten).

1.2 Indien wij de Gebruiksvoorwaarden willen wijzigen, zullen wij u daarvan ten minste 6 weken voor de voorgestelde ingangsdatum in zogenaamde tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen. Indien u niet binnen 6 weken na ontvangst van deze kennisgeving in tekstvorm bezwaar maakt, wordt uw instemming met de wijziging geacht te zijn gegeven en treden de wijzigingen op het aangekondigde tijdstip in werking. Wij zullen in de kennisgeving afzonderlijk op dit gevolg wijzen.

1.3 Ongeacht de bovenstaande bepalingen, behouden wij ons het recht voor de Gebruiksvoorwaarden met werking voor de toekomst te wijzigen, voor zover essentiële bepalingen van de contractuele relatie met de gebruiker hierdoor niet worden beïnvloed en deze wijzigingen noodzakelijk zijn om rekening te houden met ontwikkelingen (bijv. veranderingen in de juridische situatie of uitspraken van de hoogste rechterlijke instanties, fundamentele veranderingen in de marktomstandigheden die leiden tot een zogenaamde verstoring van de basis van het bedrijf) die door ons niet konden worden voorzien en waarvan veronachtzaming zou leiden tot een fundamentele verstoring van de contractuele relatie.

 

2. Toepasselijk recht / Plaats van jurisdictie

2.1 Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de gebruiker is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN Sales Convention. De wettelijke regelingen voor de beperking van de keuze van jurisdictie en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, met name van het land waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

2.2 De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de gebruiker en EGYM is de maatschappelijke zetel van EGYM, mits de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2.3 Het contract blijft in zijn overige delen bindend, ook als afzonderlijke punten juridisch onwerkzaam zijn. In plaats van de onwerkzame punten gelden de eventuele wettelijke voorschriften. Indien dit echter voor een van de overeenkomstsluitende partijen een onredelijke ontbering zou betekenen, wordt de overeenkomst in haar geheel ongeldig.

[status: juli 2020]